Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej spkarmanowice.pl .

Data publikacji strony internetowej: 2023-01-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-20.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Robak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 8825325. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Pracownicy szkoły zrealizują żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, pracownicy szkoły niezwłocznie poinformują o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, pracownik szkoły może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy pracownik szkoły odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej do dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Karmanowicach

  • pisemnie  lub w sekretariacie szkoły (0d poniedziałku do czwartku w godz. 7.00 – 14.30), – na adres: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Karmanowicach, Karmanowie 84, 24-160 Wąwolnica,
  • pocztą elektroniczną – na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • przez system ePUAP,
  • telefonicznie – na nr +48 81 882 53 25,
  • skargi i wnioski można składać także ustnie – do protokołu, który w czasie spotkania sporządza pracownik szkoły.

. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia.

Wejście główne - znajduje się od strony parkingu i jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wejście drugie - znajduje się z tyłu budynku, od strony boiska szkolnego i nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. W budynku nie ma windy, która umożliwiałaby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższą kondygnację.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie placówki jest parking z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.