Jesteś tutaj Sprawdzian kl. VI
PDF Drukuj Email

Jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły.

Obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczania: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
Sprawdzian składa się z dwóch części, obie przeprowadzane są jednego dnia.
Część 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki i trwa 80 minut.
Część 2. obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego) i trwa 45 minut.
Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą.
Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą, mogą być oparte na tekstach lub informacjach z zakresu historii lub przyrody. Zadania z języka obcego nowożytnego  mają formę zamkniętą.
Prace uczniów ocenia zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów.
Wynik jest wyrażony w procentach i składa się z wyniku ogólnego z pierwszej części wraz z wyszczególnieniem wyników z języka polskiego i matematyki oraz wyniku z drugiej części.
Szczegółowy opis wymagań, kryteriów oceniania, formy przeprowadzania sprawdzianu oraz przykłady zadań znaleźć można w informatorze o sprawdzianie.
Podstawą prawną sprawdzianu jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami).

 

Terminy Sprawdzianu:


pierwszy termin

5 kwietnia 2016r. (wtorek)

  • Cześć 1 - język polski i matematyka - godz 9.00
  • Część 2 - język angielski - godz. 11.45

 

termin dodatkowy

2 czerwca 2015r. (czwartek)

  • Cześć 1 - język polski i matematyka - godz 9.00
  • Część 2 - język angielski - godz. 11.45

 

Ogłoszenie wyników - 27 maja 2016r.

Wydanie zaświadczeń - 24 czerwca 2016r.

 


ZOBACZ KONIECZNIE !!!

PREZENTACJE Sprawdzian 2016r.

"INFORMATORY O SPRAWDZIANIE OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015"
FILMY O SPRAWDZIANIE:

Część 1 - ogólna
Część 2 - o języku polskim
Część 3 - o matematyce
Część 4 - o języku obcym


WAŻNE DOKUMENTY Informacja dla rodziców
Komunikat o przyborach

INFORMATOR o sprawdzianie

załączniki od 1 do 11
załączniki od 12 do 16

KOMUNIKAT CKO w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Podstawa programowa - język polski
Podstawa programowa - języki obce
Podstawa programowa - edukacja matematyczna i techniczna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej
źródło: www.oke.krakow.pl

  Joomla templates