DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Karmanowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej (http://spkarmanowice.pl) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Karmanowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2012-10-22;

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-28;

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jest częściowo niezgodna: brak narzędzi kontaktowych (np. formularzy), udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 28-03-2022.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.,tj.:

 • Ctrl++ (powiększenie)
 • Ctrl+- (pomniejszenie)
 • Ctrl+0 (rozmiar pierwotny)
 • F11 (tryb pełnoekranowy)
 • Ctrl+A (zaznaczenie wszystkiego)
 • Ctrl+C (kopiowanie)
 • Ctrl+S (zapisanie strony)
 • Ctrl+F (szukanie na stronie)
 • Ctrl+P (drukowanie)
 • Ctrl+I (informacje o stronie)
 • Ctrl+Shift+Q (zamknięcie)

Strona jest wyposażona w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
 • przełączniki zmiany kontrastu
 • przełącznik zmiany układu strony
 • przełącznik zmiany na „tryb nocny”

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Robak adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 8825325 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: Do budynku prowadzą 2 wejścia – wejście główne (od strony placu zabaw) oraz wejście od strony boiska szkolnego. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Przy wejściu głównym jest możliwość zamontowania podjazdu dla wózków inwalidzkich. (Należy zgłosić pracownikowi, który znajduje się przy drzwiach wejściowych).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

W budynku nie ma windy. Nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Do budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Karmanowicach dostępnych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W Szkole Podstawowej im. Stefa Żeromskiego w Karmanowicach nie ma możliwości skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.