Od 18 stycznia 2021r uczniowie klas 1-3 rozpoczynają naukę stacjonarnie wg dotychczasowego planu zajęć.
 
Uczniowie klas 4-8 rozpoczynają naukę zdalną na platformie Teams wg dotychczasowego planu zajęć.
 

 

Organizacja zajęć dla klas 1-3

w Szkole Podstawowej w Karmanowicach  od dnia 18.01.2021r.

na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS

 

 1.  Do szkoły może uczęszczać uczeń klas 1-3 bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
 1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 1. Opiekunowie odprowadzający lub odbierający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły .
 1. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do stosowania w przestrzeni wspólnej szkoły (szatnia, korytarze szkolne).
 1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) uczeń będzie odizolowany w wyznaczonym pomieszczeniu, a rodzice niezwłocznie powiadomieni o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 1. Obowiązuje ogólna zasada, że każda klasa w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 1. Jedna klasa przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 1. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 1. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów np. zabawek.
 1. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
 1. Ze świetlicy szkolnej będą mogli korzystać uczniowie tak jak wcześniej, ale zalecamy, by korzystanie z niej było w wyjątkowych sytuacjach.

 

UWAGA!!!

Autobus szkolny kursuje zgodnie z dotychczasowym planem.